Border Braid Frame Plait Rope Border Bor 148520.html